NAWOZY MINERALNE :

1. MOCZNIK

 

x

Charakterystyka produktu
Mocznik - CO(NH2)2 jest produktem otrzymywanym z amoniaku i dwutlenku węgla w procesie syntezy wg technologii firmy Toyo Koatsu lub Tecnimont i granulowany metodą wieżową. Mocznik występuje w postaci białych granulek.
Parametry jakościowe
Mocznik jest produktem wysokiej jakości. Posiada certyfikat nr Q/13/20002/07/PC wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości Q.

 • zawartość azotu (N) całkowitego - min. 46%
 • zawartość wody - max 0,5%
 • zawartość biuretu - max 1,2%
 • zawartość granulek o wymiarach od 1,0 mm do 4,0 mm – min 90%

*Mocznik nawozowy rodzaju I może zawierać dodatek substancji przeciwzbrylających
Zastosowanie:
Mocznik nawozowy stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw.

Środki ostrożności

 • mocznik jest nietoksyczny i nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem
 • podczas pracy stosuje się standardową odzież roboczą
 • w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
 • w razie nadmiernego zapylenia lub operacji mogących spowodować obsypanie należy stosować szczelne gogle ochronne
 • w razie przypadkowego spożycia należy zasięgnąć porady lekarza
 • chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

2. SALETRA AMONOWA

x

Charakterystyka produktu
Saletra amonowa otrzymywana jest na drodze  neutralizacji 54,5 56% kwasu azotowego gazowym amoniakiem. Reakcja jest silnie egzotermiczna, ciepło reakcji wykorzystane jest do zatężenia roztworu saletry do stężenia ok. 95%. Końcowe zatężanie roztworu odbywa się za pomocą pary o ciśnieniu 1,4 MPa doprowadzonej z zewnątrz Wydziału. Granulacja stopu saletry amonowej odbywa się metodą wieżową. Saletra  amonowa oferowana jest w postaci białych lub lekko kremowych granulek. Produkt  niepalny, stabilny w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania. Nawóz higroskopijny, wodne roztwory azotanu amonowego mają odczyn lekko kwaśny, wykazują własności korodujące w stosunku do większości metali. Saletra amonowa produkowana jest z dodatkiem azotanu magnezu, co znacząco wpływa na jej walory nawozowe (wzbogaca glebę dodatkowo w magnez - pierwiastek niezbędny do rozwoju roślin oraz spełnia wysokie wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa w transporcie i stosowaniu). Saletra amonowa oprócz magnezu zawiera antyzbrylacz, preparat nieszkodliwy dla środowiska. Dodatki te całkowicie eliminują zbrylanie granulek, co ułatwia wysiewanie nawozu.

 • zawartość azotu (N) całkowitego - min. 28% (uzyskane 35%)
 • pH roztworu wodnego – min 4,5% (uzyskane 6,1%)
 • zawartość chloru - max 0,02%
 • zawartość miedzi – max 0,001%

Zastosowanie:
Saletra amonowa jest uniwersalnym, granulowanym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Zawiera ok. 34 % azotu (ok.17% w formie amonowej i ok. 17% w formie azotanowej). Może być stosowana na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie.
Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:

 • podgrzania powyżej 170°C (rozkład do toksycznych gazów, powyżej temperatury 450°C rozkładowi towarzyszy silny wybuch),
 • zanieczyszczenia przez niekompatybilne materiały (patrz: warunki przechowywania)
 • zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne,
 • bliskości źródeł ciepła lub ognia,
 • spawania urządzeń lub instalacji bez uprzedniego przepłukania w celu usunięcia całej ilości nawozu.

3. SÓL POTASOWA GRANULOWANA
x

Parametry jakościowe:

 • zawartość K2O - min. 60%
 • wilgotność - max. 0,5%
 • uziarnienie (1mm – 4mm) -min. 90%

Zastosowanie:
Nawóz przedsiewny, wymagający przykrycia – wymieszania z glebą. Na glebach ciężkich, średnich i próchniczych zaleca się stosowanie późną jesienią. Na glebach lekkich wczesną wiosną. Nawóz przydatny prawie pod wszystkie rośliny z wyjątkiem roślin wrażliwych na formę chlorkową.

4. SUPERFOSFAT PROSTY 19

x
Przeznaczenie:
Nawóz przeznaczony jest do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, z uwagi na formę pylistą jest szczególnie przydatny w wiosennym nawożeniu użytków zielonych. Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich składu mechanicznego.
Właściwości:
Superfosfat prosty pylisty – zawiera 18% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 12% siarki przyswajalnej (S) potrzebnej roślinom do tworzenia białek oraz 30% wapnia (CaO). Nawóz zawiera również występujące w naturalnych fosforytach mikroelementy.
Zastosowanie:
Superfosfat prosty granulowany jest nawozem przedsiewnym. Należy zmieszać go z gleba do głębokości 15-20 cm.
Na użytkach zielonych pozostaje na powierzchni darni i zostaje stopniowo przemieszczony w głąb przez wody opadowe.
Dawki (Kg/Ha)
Podane dawki są orientacyjne i wskazane jest ich dostosowanie do wielkości zakładanego plonu oraz zasobności gleby w fosfor.

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

nawożone rośliny

plon t/ha

zawartość potasu i fosforu przyswajalnego w glebie

niska

średnia

wysoka

zboża ozime

5,0

380

250

170

zboża jare

4,0

320

220

150

rzepak

3,0

400

280

200

burak cukrowy (na oborniku)

40,0

400

200

100

ziemniak(na oborniku)

25,0

400

200

100

strączkowe na ziarno

2,5

320

200

120

łąki kośne

6,0

500

250

240

5. FOSFORAN AMONU
x

Parametry jakościowe:

 • zawartość azotu całkowitego (N) w formie amonowej- 12%
 • zawartość fosforu (P2O5) - 52%, w tym rozpuszczonegow w wodzie min. 28,7%
 • wilgotność- max. 1,5%
 • uziarnienie (2mm-5mm)- min. 90%

Zastosowanie:
Fosforan amonu jest odpowiednim nawozem do wszystkich rodzajów gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych i o odczynie wyraźnie zasadowym. Może być stosowany do nawożenia większości roślin w uprawie polowej i na użytkach zielonych. Fosforan amonu stosuje się przedsiewnie, należy go wysiewać pod pług, kultywator lub bronę i przestrzegać równomiernego rozsiewu na polu.
Fosforan amonu jest produktem wybitnie czystym - zawiera śladowe ilości metali ciężkich!

6. LUBOFOSKA
x

 • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
 • szczególnie zalecany pod uprawę zbóż ozimych i jarych, rzepaku oraz roślin okopowych
 • zawiera makro i mikroelementy

Przeznaczenie:
Lubofoska jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania w pierwszej kolejności pod zboża ozime i rzepak, w uprawach na glebach ubogich w magnez przyswajalny i siarkę. Może być również stosowana wiosną pod zboża jare, ziemniaki, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami oraz na użytki zielone. Skład nawozu najbardziej odpowiada potrzebom zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie. Dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłównie dawki azotu. Również przedsiewnie stosuje się ten nawóz w okresie wiosennym i niezbędne jest uzupełniające nawożenie azotem, które należy zastosować pogłównie, zgodnie z potrzebami uprawianych gatunków. Nawóz ten zastosowany na łąkach i pastwiskach przyczynia się do poprawy jakości pasz.
Właściwości:
Lubofoska jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym; wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Składniki pokarmowe (procent m/m): 4% azotu amonowego (N), 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 10% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 8% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 14% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie oraz 29% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: 9 ppm boru, 10 ppm miedzi, 55 ppm manganu, 70 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.
Zastosowanie:
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofoskę przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.


ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

nawożone rośliny

plon t/ha

zawartość potasu i fosforu przyswajalnego w glebie

niska

średnia

wysoka

zboża ozime

5,0

500

400

300

zboża jare

4,0

480

350

250

rzepak

3,0

580

480

400

ziemniak (na oborniku)

25,0

550

450

350

strączkowe na ziarno

2,5

500

400

300

 

7. UNIFOSKA 02

x

Do nawożenia zbóż oraz rzepaku.
Przeznaczenie:
Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego.
Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i na użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych roślin.
Właściwości:
Unifoska 02 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosfor (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 12% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 12,5% wapnia (CaO), 12% siarki przyswajalnej (S).
Wszystkie składniki zawarte w nawozie występują w formach łatwo dostępnych. Z granuli uwalniają się stopniowo, zapewniając tym samym odpowiednie odżywianie roślin w całym okresie wegetacji. Obok podstawowych makroelementów, tj. azotu, fosforu i potasu, nawóz zawiera również wapń i siarkę. Siarka polepsza jakość i zawartość białka w ziarnie oraz zwiększa odporność roślin na wymarzanie. Odpowiednia ilość wapnia zapewnia natomiast dobre ukorzenienie się roślin oraz sprzyja pobieraniu pozostałych składników pokarmowych.
Przy nawożeniu użytków zielonych regenerując węzły krzewienia traw, zawarta w nawozie siarka poprawia smakowitość runi dla zwierząt.
Zastosowanie:
Jest to nawóz przedsiewny.
Należy zmieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm.
Na użytkach zielonych rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

 

 

8. POTAFOSKA MAGNEZOWA GRANULOWANA
x
Przeznaczenie:
Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do stosowania na glebach ubogich magnez i na użytki zielone, gdzie poprawia jakość pasz. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawy polowej szczególnie pod zboża ozime i rzepak.
Właściwości:
Potafoska Magnezowana - granulowana zawiera 13% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 13% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 11% wapnia (CaO), 4% magnezu (MgO) w formie węglanowej), 9% siarki przyswajalnej (S) niezbędnej roślinom do budowy białek. Wszystkie składniki są łatwo dostępne dla roślin.
Zastosowanie:
Nawóz należy stosować przedsiewnie.
Zalecane jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm.
Na użytkach zielonych stosuje się wczesną wiosną, według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.
Dawki (kg/ha)
Podane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny względem fosforu i do wielkości spodziewanego plonu.

9. WAPMAG – NAWÓZ NIEORGANICZNY GRANULOWANY
Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.
xPrzeznaczenie:
Nawóz przeznaczony jest do utrzymania w glebie odpowiedniej zawartości makroelementów takich jak wapń, magnez, siarka. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od ich struktury. Może być zastosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanek nawozowych przygotowanych pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.
Właściwości:
WAP MAG zawiera 28% wapnia (CaO) w postaci siarczanowej i węglanowej, 16% magnezu (MgO) w postaci siarczanowej i węglanowej oraz maksimum 10% siarki (SO3). Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności formy składników występujących w nawozie sprzyjają systematycznemu uwalnianiu składników z granuli w całym okresie wegetacji roślin.
Wapń – zapewnia dobre ukorzenienie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych, węglanowa forma wapnia dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.
Magnez – zapewnia dużą zawartość białka w ziarnie i paszach, efektywne pobieranie i przetworzenie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków niepożądanych – melasotworów), dużą zawartość tłuszczu w nasionach roślin strączkowych i oleistych, wyższa zdrowotność uprawianych roślin oraz polepsza wartość wypiekową ziarna pszenic konsumpcyjnych.
Siarka – reguluje wykorzystanie oraz zwiększa zawartość białka w paszach i żywności.
Zastosowanie:
Wap Mag jest nawozem przedsiewnym.
Należy zmieszać go z glebą do glebą do głębokości 15 cm.
Mieszanki z innymi nawozami najlepiej jest sporządzać bezpośrednio przed wysiewem.
Dawki (kg/ha)
Stosowana dawka nawozu WAP MAG powinna mieścić się w granicach 130-480 kg/ha tj, 20-60 kg Mgo/Ha), przy czym ewentualnej jej korekty
należy dokonać w zależności od zasobności gleby w wapń i magnez.
10.GRANTAR GRANULOWANY
Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.
Zawiera wapń, magnez w formie siarczanowej oraz siarkę.
Przeznaczenie:
Nawóz może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, zwłaszcza w uprawie zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych oraz użytków zielonych.
Właściwości:
Grantar jest nawozem wieloskładnikowym, zawierającym 12 % fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 23% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 3% magnezu (Mg) w postaci siarczanu magnezu, 4% siarki w postaci siarczanowej.
W skład nawozu wchodzą związki chemiczne o różnicowej szybkości uwalniania się do gleby. Umożliwia to roślinom korzystanie przez caly okres wegetacji ze składników uwalniających się z granuli. Zawarty w nawozie magnez w formie siarczanowej, przyczyni się do lepszego wykorzystania pozostałych składników pokarmowych.
Nadaje się do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, zwłaszcza na gleby o odczynie obniżonym.
Zastosowanie:
Nawóz należy stosować jak najwcześniej przed wysiewem i dokładnie wymieszać z glebą podczas wykonywania przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych. Przy ustalaniu dawki nawozu należy uwzględnić przedplon, zasobność gleby w fosfor i potas oraz zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe w różnych fazach rozwoju.
11. POLIFOSKA 4

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Parametry jakościowe
Azot (N) całkowity w formie amonowej4%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie12%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie10%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie32%
Tlenek magnezu (MgO) całkowity2%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie9%
Zastosowanie
Zawarty w Polifosce® 4 azot w formie amonowej, nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolno pobierany przez rośliny. Fosfor w formie fosforanu jedno i dwuamonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Polifoska® 4 zawiera potas w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, magnez w formie węglanu i siarkę w formie siarczanu.
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 4 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
Polifoskę® 4 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.
12. POLIFOSKA  M  5

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Parametry jakościowe
Azot (N) całkowity w formie amonowej5%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie15%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie13%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie30%
Tlenek magnezu (MgO) całkowity 2%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie7%
Zastosowanie
Zawarty w Polifosce® 5 azot w formie amonowej, nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolno pobierany przez rośliny. Fosfor w formie fosforanu jedno i dwuamonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Polifoska® 5 zawiera potas w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, magnez w formie węglanu i siarkę w formie siarczanu.
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 5 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
Polifoskę® 5 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

13. POLIFOSKA 6
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 6 zaleca się stosować na gleby ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Parametry jakościowe:
Azot (N) całkowity w formie amonowej6%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie20%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 17%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie30%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 7%
Zastosowanie
Zawarty w Polifosce® 6 azot w formie amonowej, nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolno pobierany przez rośliny. Fosfor w formie fosforanu jedno i dwuamonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Polifoska® 6 zawiera potas w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i siarkę w formie siarczanu.
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
Polifoskę® 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

14. POLIFOSKA 8
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego.
Parametry jakościowe
Azot (N) całkowity w formie amonowej8%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie24%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie21%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie24%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie9%
Zastosowanie
Zawarty w Polifosce® 8 azot w formie amonowej, nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolno pobierany przez rośliny. Fosfor w formie fosforanu jedno i dwuamonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Polifoska® 8 zawiera potas w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i siarkę w formie siarczanu.
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
Polifoskę® 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

15. SALETRA AMONOWA WAPNIOWO-MAGNEZOWA
Skład :
zawartość azotu całkowitego (N) 30% +/- 0,4%
zawartość wapnia (CaO) min. 4%
zawartość magnezu (MgO) min. 2%
zawartość granulek o wymiarach 0,6 – 4,0 mm min. 97%
PRZEZNACZENIE
Saletra Amonowa 30 % N należy do grupy nawozów amonowo- saletrzanych. Zawiera połowę azotu w formie amonowej drugą połowę w formie saletrzanej. Łączy więc w sobie właściwości zarówno soli amonowych jak i saletr. Przy stosowaniu pogłównym na glebach zasadowych pożądane jest przykrycie nawozu glebą w celu uniknięcia straty azotu.
16. SALETRZAK i SALMAG
WZÓR CHEMICZNY: NH4NO3 + CaCO3 * MgCO3 
Saletrzak dolomitowy 27% N jest nawozem azotowym uniwersalnym, będącym granulowaną mieszaniną azotanu amonowego z drobno zmielonym dolomitem. Należy do grupy nawozów amonowo - saletrzanych. Zawiera on połowę azotu w formie amonowej ( N-NH4+) i drugą połowę w formie saletrzanej ( N-NO3- ). Dodatkowo, ze względu na obecność wypełniacza dolomitowego, saletrzak zawiera wapń i magnez.
Saletrzak ma właściwości zbliżone do saletry amonowej, może więc być używany zarówno przedsiewnie, jak też do zasilania roślin w czasie ich wzrostu. W tym ostatnim przypadku winien on jednak być przykryty glebą poprzez bronowanie lub spulchnianie międzyrzędzi, aby zapobiec stratom azotu w postaci amoniaku. Saletrzak nadaje się na wszystkie gleby, szczególnie jednak na gleby kwaśne i ubogie w magnez. Stosować go można pod wszystkie rośliny uprawne. Saletrzak dolomitowy jest szczególnie poszukiwanym nawozem azotowym do przedsiewnego nawożenia zbóż jarych, buraków cukrowych i pastewnych oraz pogłównego nawożenia wszystkich roślin na glebach lekkich i zakwaszonych. Jest cenionym nawozem azotowym stosowanym powszechnie również do nawożenia rzepaku, warzyw, sadów, plantacji jagodowych, kwiatów i użytków zielonych. 
17. AMOFOSKA
NPK 4-16-18
PRZEZNACZENIE
Do przedsiewnego stosowania pod zboża i rzepaki, w tym w pierwszej kolejności uprawiane na glebach o średniej zawartości fosforu. Ze względu na zawartość potasu nawóz ten można również zalecać do wiosennego stosowania pod rośliny okopowe i strączkowe grubonasienne.
18. SUPERFOSFAT POTRÓJNY GRANULOWANY
46% P2O5 
PRZEZNACZENIE
Jest nawozem uniwersalnym i można go stosować na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Superfosfat Potrójny Granulowany jest przedsiewnym nawozem fosforowym. Można go stosować zarówno jesienią, jak i wiosną. Jest nawozem o światowym standardzie jakości. Zapewnia wysokie plony.
19. PKMg 13
PYLISTY NAWÓZ
PK (Ca, Mg, S) 13-13-(15-2-21)
PRZEZNACZENIE
PKMg 13 można w pierwszej kolejności stosować na gleby ubogie w magnez przyswajalny oraz wszystkie gleby lekkie, ze względu na proporcje trzech składników zawartych w tym nawozie - fosforu(P), potasu(K) i magnezu(Mg). Może on dawać szczególnie dobre efekty na glebach o bardzo niskiej zawartości fosforu przyswajalnego, przy średniej lub wysokiej zawartości potasu, gdzie zaleca się stosowanie tego nawozu systematycznie w okresie kilku lat. Na glebach regularnie nawożonych obornikiem, PKMg 13 poprawia stosunek ilościowy w glebie fosforu do potasu na korzyść fosforu, ponieważ obornik zawiera za mało fosforu w stosunku do potasu. Ta zależność dotyczy w jeszcze większym stopniu gnojowicy.
20. SIARCZAN AMONU

x

Charakterystyka produktu

Siarczan amonu (NH4)2SO4 jest produktem ubocznym w procesie wytwarzania kaprolaktamu. Otrzymywany jest w postaci kryształów o zabarwieniu beżowym lub szarym.
Ciężar nasypowy 980-1020 kg/m3. Naturalny kąt zsypu 36-40°.
Parametry jakościowe:
Siarczan amonu powinien być krystalicznym, sypkim produktem rozpuszczalnym w wodzie o zabarwieniu białym, szaro beżowym bądź szarym. Nie powinien zbrylać się w sposób stały. Powstałe zbrylenia powinny  się łatwo rozkruszać pod naciskiem ręki. Nie powinien zawierać zanieczyszczeń mechanicznych.

 • zawartość azotu (N) w przeliczeniu na suchą substancję - min. 21%
 • zawartość wody - max 0,4%
 • zawartość wolnego kwasu siarkowego - max 0,1%
 • frakcja ziarnowa: przesiew 0,2 mm - max 4%, odsiew 0,6 mm – min.70%

Zastosowanie:
Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe. Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym. Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję siarczanu amonu, stosować go należy przede wszystkim na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym. Na glebach słabo kwaśnych, zgodnie z zaleceniami nawozowymi, siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków. Przed siewem siarczan amonu można mieszać z mączką fosforytową, fosforanem amonowym , polifoską.